Vår pedagogikk

Barnehagens visjon:

«Hver blomst skal få tro på seg selv og andre.

Hver blomst skal få verktøy til å utvikle og forandre».

Denne visjonen skal prege vårt arbeid og drive vårt arbeid videre.

 

Følgende verdier preger arbeidet vårt:

Respekt: Aksept for hverandres ulikheter, respekt for barnas ønsker, likeverd, likestilling, mangfold, se hverandre for den vi er og verne om hverandres integritet.

Åpenhet: Toveiskommunikasjon, lytte, anerkjenne, bruke tid, vise oppriktig interesse, godt samarbeid mellom barn, foreldre og ansatte og være tolerant.

Trygghet: Trygghet er selve kjernen i barnehage hverdagen, voksne som ser og hører hva barnet vil kommunisere, omsorg, at foreldrene er trygge på at barna har det bra og alle barn har rett til å bli sett, hørt, forstått og møtt med åpenhet.

 

Dette preger vårt barnesyn i Blåveiskroken:

 • Det er likeverd mellom barn og voksen
 • De voksne er lyttende og anerkjennende overfor barns ønsker og uttrykk
 • Vi er opptatt av individet; vi ser hvert enkelt barn som unikt og med sine iboende muligheter
 • Vi møter barna på deres nivå, ut i fra deres forutsetninger
 • Voksenrollen skal preges av å gi barna trygghet, omsorg, respekt, forutsigbarhet og rammer
 • Barna opplever medbestemmelse og at de blir tatt på alvor. På denne måten bidrar vi i utviklingen av god selvfølelse
 • Vi skal se etter barnets hensikt i ulike situasjoner
 • Vi skal gi barna rom og tid i trygge omgivelser

 

 Satsningsområder 2022-2023

Barnehagen er med på en storsatsning i kommunen som kalles: TETT PÅ – kvalitet i bærumsbarnehagen

 «TETT PÅ- kvalitet i bærumsbarnehagen» er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og kvalitet i barnehagene i Bærum kommune. Gjennom «TETT PÅ» ønsker vi å etablere et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen.

Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for alle barn, og vil legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på.

I TETT PÅ skal CLASS (Classroom Assesment Scoring System) brukes som verktøy for å måle og forbedre kvaliteten i Bærumsbarnehagen. Følgende områder, og kvaliteten på disse, blir det fokusert på:

 

Emosjonell støtte:

 

Positivt klimaRelasjoner

Positive følelser

Positiv kommunikasjon

Respekt

Negativt klimaNegative følelser

Negativ kontroll

Sarkasme/mangel på respekt

Alvorlig negativitet

Ansattes sensitivitetOppmerksomme voksne

Gi barna gode svar og reaksjoner

Adresser problemet

Barnas trygghet og trivsel

Ta barnas perspektivFleksibilitet og barnets fokus

Støtte til selvstendighet og ledelse

Barn får uttrykke seg

Bevegelsesfrihet

Organisering av avdeling: 

Veiledning og reguleringsstøtteTydelige forventninger

Proaktive voksne

Støtte til positiv adferd

Barnas adferd

ProduktivitetMaksimer læringstid

Rutiner

Overganger

Forberedelser

Tilrettelegge for læring og utviklingEffektiv tilrettelegging

Variasjon i metoder og materiell

Barns engasjement

Tydelige læringsmål/læringsfokus

 

 

Støtte til læring og utvikling:

 

Utvikling av tenkning og forståelseAnalyse og resonnering

Skape/være kreativ

Integrere ny kunnskap på tvers av aktiviteter

Relatere informasjon til dagliglivet

Kvalitet på tilbakemeldingStillasbygging

Frem og tilbake utvekslinger

Spørre om barnets tankegang

Gi informasjon som fremmer dybdelæring

Oppmuntring og bekreftelse

SpråkstøtteHyppige samtaler

Åpne spørsmål

Repetisjon og utvidelse

Selv- og parallellsnakk

Nyansert/rikt språk

 

Aktiviteter i TETT PÅ

 I TETT PÅ skal alle ansatte bli godt kjent med de ulike kvalitetsområdene og hva som er god barnehagekvalitet.

Dette skal skje gjennom ulike aktiviteter

 • Felles planleggingsdager og personalmøter for alle ansatte
 • Sertifisering av observatører fra hver barnehage
 • Observasjon av avdeling og tilbakemelding
 • Veiledning av ekstern mentor
 • Systematisk arbeid med hvert enkelt domene og dimensjo

 

 

Relasjoner:

Relasjoner er sentralt i Tett på, og det å bygge tette og nære relasjoner er det som betyr aller mest for barns utvikling og helse. Skal vi skape trygghet, vekst og utvikling må trygge relasjoner være å plass først. Gode relasjoner har positiv effekt på hjernens utvikling og tidlig i livet vil disse gi livslang effekt. Det å bygge gode relasjoner til hvert barn, er kjempeviktig for å skape et godt psykososialt miljø i barnehagen. Gode relasjoner mellom barn og voksne vil fremme positivt selvbilde, trivsel og læring.

Barnehagen har laget seg noen relasjonsverdier for 3 utvalgte hverdagssituasjoner. Disse er:

 

 • Lek: Glede, trygghet, mestring, tilstedeværelse, deltakelse og engasjement
 • Påkledning: Støtte, tålmodighet, mestringsfølelse, veiledning og oppmuntring
 • Måltid: Gode samtaler, matglede, tålmodighet, lytte og «nok tid».

 

 

Mål, barnehageåret 2022-2023

 

 

Mål for barna:

 

–          Alle barn skal oppleve et trygt og inkluderende barnehagemiljø

 

–          Alle barn skal oppleve vennskap og gode relasjoner

 

Mål for personalet:

 

–          Vi vil øke kvaliteten på vår praksis igjennom satsningen «Tett på»

 

–          Vi jobber for et tett og nært samarbeid preget av tillitt og åpen kommunikasjon

 

 

 

 


 

tursti
Tursti fra Barnehagen til mange idylliske naturpærler.
Det er ca 1 km til KIF hytta, og ca 1,5 km til Kolsåstoppen.