Vår pedagogikk

Barnehagens visjon:

«Hver blomst skal få tro på seg selv og andre.

Hver blomst skal få verktøy til å utvikle og forandre».

Denne visjonen skal prege vårt arbeid og drive vårt arbeid videre.

 

Følgende verdier preger arbeidet vårt:

Respekt: Aksept for hverandres ulikheter, respekt for barnas ønsker, likeverd, likestilling, mangfold, se hverandre for den vi er og verne om hverandres integritet.

Åpenhet: Toveiskommunikasjon, lytte, anerkjenne, bruke tid, vise oppriktig interesse, godt samarbeid mellom barn, foreldre og ansatte og være tolerant.

Trygghet: Trygghet er selve kjernen i barnehage hverdagen, voksne som ser og hører hva barnet vil kommunisere, omsorg, at foreldrene er trygge på at barna har det bra og alle barn har rett til å bli sett, hørt, forstått og møtt med åpenhet.

 

Dette preger vårt barnesyn i Blåveiskroken:

  • Det er likeverd mellom barn og voksen
  • De voksne er lyttende og anerkjennende overfor barns ønsker og uttrykk
  • Vi er opptatt av individet; vi ser hvert enkelt barn som unikt og med sine iboende muligheter
  • Vi møter barna på deres nivå, ut i fra deres forutsetninger
  • Voksenrollen skal preges av å gi barna trygghet, omsorg, respekt, forutsigbarhet og rammer
  • Barna opplever medbestemmelse og at de blir tatt på alvor. På denne måten bidrar vi i utviklingen av god selvfølelse
  • Vi skal se etter barnets hensikt i ulike situasjoner
  • Vi skal gi barna rom og tid i trygge omgivelser

 

 Satsningsområder for  2020-2022:

Satsningsområder

 

Relasjoner:
Gode relasjoner er den viktigste byggeklossen i barns utvikling og legger en grunnmur for all senere utvikling. Skal vi skape trygghet, må relasjonen være å plass først. Gode relasjoner har positiv effekt på hjernens utvikling og tidlig i livet vil disse gi livslang effekt. Det å bygge gode relasjoner til hvert barn, er kjempeviktig for å skape et godt psykososialt miljø i barnehagen. Vårt møte med barna skal preges av respekt, anerkjennelse, forutsigbarhet, beskyttelse, trygghet, tid og lydhørhet. Gode relasjoner mellom barn og voksne vil igjen fremme positivt selvbilde, trivsel og læring. For å skape gode relasjoner er det viktig å legge merke til barnas følelsesmessige uttrykk. Disse bør styre samspillets retning (M. Drugli). Fokus på barnas følelsesmessige uttrykk preger derfor arbeidet vårt i barnehagen.

 

Lek
Leken har en veldig viktig funksjon i barns liv, derfor setter vi av mye tid og rom for lek i Blåveiskroken. Som Margareta Øhman sier det; «Det viktigste er å få leke». Den er viktig for at barna skal utvikle en god selvfølelse og en følelse av kompetanse. En viktig forutsetning for å kunne leke er at barna føler trygghet, så dette legger vi mye vekt på i hverdagen. Å leke er en lyst som kommer innenfra hos barnet. Leken er frivillig, spontan, den er ”på liksom”, den gir mulighet for å prøve og feile, den innebærer spenning og den er en typisk aktivitet hos barn. Forskning viser at barns lek og vennskap ikke bare blir satt pris på av barna selv, men at det også gir dem sosiale erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi. Leken er selve grunnlaget for barnets emosjonelle og sosiale utvikling.

Hvordan stimulere til gode lekeerfaringer:

* barna skal få tid og rom til lek
* legge til rette for variert og utfordrende lek
* ha lekemateriell lett tilgjengelig
* være bevisste i vårt valg av lekemateriell, mengde leker og det fysiske miljøet
* bruke lekegrupper
* leken vil prege vårt arbeid med satsningsområdene og temaene igjennom hele året
* utvide personalets kompetanse om lek

Vi voksne er ikke passive når barna leker, vi observerer og holder oss i nærheten eller vi er deltakende der det er ønsket eller nødvendig. Det er viktig å ha åpne øyne når barna leker. En lek som ser ut til å fungere godt, gjør kanskje ikke det om man kikker nærmere etter; kanskje et barn bestemmer hele tiden eller et barn blir ekskludert fra leken f.eks.

 

Mål for barna:

1) Alle barna i barnehagen skal oppleve gode og trygge relasjoner

 

2)Alle barna utvikler sin emosjonelle kompetanse
Emosjonell kompetanse handler om barns evne til å gjenkjenne og regulere egne følelser. Å uttrykke følelser, ha kunnskap om følelser og kunne regulere følelser, samt sammenhengen mellom disse 3 områdene. Emosjonell kompetanse er en forløper til sosial kompetanse. Mestrer barnet ikke å gjenkjenne og regulerer sine egne følelser, er det sannsynlig at barnet vil kunne streve i sosialt samspill. En kan først forstå sine egne følelser når andre setter ord på dem og møter dem. Når barn får aksept for sine følelser (f.eks bli sint), selv om de ikke får aksept for handlingen knyttet til følelsen (f.eks slå), vil de få god kontakt med egne følelser. En viktig oppgave for oss voksne i barnehagen blir derfor å hjelpe barna med å sette ord på følelser, støtte barna til å regulere sine følelser og møte de på en anerkjennende måte. Det er viktig å ha et positivt emosjonelt klima. Det betyr at det er viktig at personalet viser mye positive følelser og selv har god emosjonell kompetanse. Når barn opplever negative følelser, bør man ikke bruke avledingsstrategier før følelsen er bekreftet og barnet har fått hjelp til å roe seg ned. Dette krever voksne som har nære relasjoner til barna, noe som er kjempeviktig for emosjonell utvikling.

 

3)Alle barna i barnehagen utvikler sin sosiale kompetanse
I dette arbeidet skal vi jobbe med utgangspunkt i en serie som heter Venner. Barnehagen har 10 vennekort, med uttrykksfulle bilder som viser situasjoner barna lett kjenner igjen fra sin egen hverdag. De ti vennekortene berører hvert sitt tema innen sosial kompetanse: å samarbeide, å dele, å snakke om det, å vente på tur, å vise følelser, å spre glede, å lytte og bli enige, å si stopp, å si unnskyld og å roe seg ned. Vi har også 10 vennebøker der temaene er de samme og 2 hånd-dukker som vi skal bruke i dette arbeidet.

Andre måter vi skal jobbe med sosial kompetanse på:
sette av mye tid til lek, da det er der mye av den sosiale læringen foregår
vi voksne skal være gode rollemodeller og ha et bevisst blikk
ved uenigheter barn i mellom skal vi hjelpe barna til å sette ord på hva som har skjedd,  hvordan de opplever uenigheten, følelser og hvordan vi kan løse uenigheten
dele barna i grupper
bruke observasjon
anerkjenne og gi positiv oppmerksomhet på de gode sosiale handlingene barna gjør mot hverandre
tilbringe tid sammen med hvert enkelt barn gjennom nærhet og omsorg
gi barna følelsesspråk
ha fokus på sosiale ferdigheter i ”her- og- nå situasjonene” i barnehagen; dvs. de hverdagslige situasjonene som dukker opp i løpet av dagen.

Mye av det som foregår i barnehagen i løpet av en dag gir gode muligheter for læring av sosiale ferdigheter. Vi i Blåveiskroken jobber derfor bevisst med å være til stede og støtte barna i de ulike situasjonene de opplever igjennom dagen. Vi roser og oppmuntrer når barna handler ut i fra et ønske om å være til hjelp, nytte eller støtte for andre, eller vi går inn i konflikter og hjelper barna til å løse konflikten.

 

4) Barnehagen skal bidra til en god språkutvikling for alle barn
Ett av satsningsområdene i Bærum kommune for 2018-2021 er språk. Dette er et område vi Blåveiskroken også synes det er veldig viktig å sette fokus på. Det er utarbeidet en språkstandard for barnehager i Bærum. Det innebærer å heve kvaliteten på språkarbeidet, jobbe systematisk med språkarbeid og sikre et likeverdig tilbud til alle barn. Vi skal starte implementering av denne standarden fra høsten 2018.
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Norske og internasjonale studier viser at det språklige fundamentet som legges i småbarnsalderen, er av vesentlig betydning både for barns sosiale mestring og for deres senere læring. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er av sentral betydning for senere læring, leseforståelse og kommunikasjonsferdigheter. Systematisk arbeid med språk og støtte barns språktilegnelse må derfor være en viktig del av barnehagehverdagen. Vi ønsker at barna skal kunne gjøre seg forstått, fremme egne interesser og behov verbalt og sette ord på egne opplevelser. Det er viktig at barna får bekreftelse på egen kommunikasjon slik at de føler glede ved å kommunisere med andre, og det er viktig at voksne setter ord på ting og bruker begreper i hverdagen.

Hvordan skal vi fokusere på språk og kommunikasjon i bhg:
* personalet leser bøker for barna hver dag
* personalet inviterer til gode dialoger med barna hver dag.
* personalet er bevisste på å sette ord på aktiviteter og opplevelser i barns hverdag
* personalet jobber systematisk for å styrke barns ord- og begrepslæring
* bruke rammeplanens fagområder
* bruke sang, spill, rim og regler
* sette av mye tid til lek og gi nødvendig språkstøtte.
* være tydelige og bruke enkle ord
* være lyttende, anerkjennende, interesserte og bekreftende voksne
* språk- lek for å gjøre barna språklige bevisste
* bruke mye konkreter og bilder
* de voksne skal være bevisste på sitt språk seg imellom
* personalet organiserer og tilrettelegger for at nødvendige språktiltak gjennomføres

«Den viktigste språkstimuleringen vi kan jobbe med i bhg, er hvordan vi som profesjonelle omsorgspersoner i relasjoner og samtaler med barn, lærer barna å snakke med en egen indre stemme som forteller at de er gode nok. At de tenker og forteller seg selv at de kan tenke selv, klare selv og mestre sitt eget liv» Fra boken Livsmestring.

 

Her kan du også lese mer om barnas medvirkning i sin egen hverdag.


 

tursti
Tursti fra Barnehagen til mange idylliske naturpærler.
Det er ca 1 km til KIF hytta, og ca 1,5 km til Kolsåstoppen.