HMS

Årlig gjennomgang HMS 2015:

 • Daglig sjekkliste for uteområdet
 • Daglig El- sjekk ettermiddag
 • Daglige kjøkkenrutiner
 • Daglig sjekk av temperatur i kjøleskap og ukentlig sjekk av temperatur i fryser
 • Daglig sjekk av nødutgang
 • Månedlig el og brannsjekk v/ Christian Henriksen
 • Jevnlige HMS rutiner i forhold til vasking av kjøleskap, søppelbøtter ol.
 • Gode rutiner for håndvask. Foreldre oppfordres til å vaske barnas hender når de leveres om morgenen, personalet vasker hender når de kommer på jobb
 • Beredskapsplan ble skrevet høst 2015. Vi er i en implementeringsprosess med denne
 • Handlingsplaner for alvorlige ulykker og dødsfall i bhg. Både beredskaps og handlingsplaner finnes på hver avdeling og i HMS perm på kontor
 • Førstehjelpskurs høst
 • Planlagt brannøvelse høst
 • Sone- inndeling av kjøkkenet med tanke på rene og urene soner
 • Alle dispensere for såpe og papir ble byttet ut og bhg har nå også fått håndspritdispensere montert på strategiske steder
 • Foreldre skal bruke blå skotrekk eller ta av skoene ved henting og levering
 • Det benyttes engangs- kjøkkenkluter som skiftes ut hver dag.
 • Medarbeidersamtaler 2 ganger i året og trivselssamtaler 1 gang i året
 • Påbegynt arbeid med etiske retningslinjer for dokumentasjon
 • Førstehjelpsmapper og medisinskap er oppdatert
 • Har nødnummer påklistret og avdelingene har viktige førstehjelpsregler hengende oppe
 • Faste rutiner for «når vi skal på tur» er innført
 • Barnehagen har eget ansatt- hefte (se HMS perm rutiner ansatte)
 • Risikoanalyser for brann, sikkerhet ute/inne og for tur er utarbeidet
 • Støydempende matter montert i tak for bedre lydisolering
 • Radonverdier målt og er langt under hva som er godkjente maksverdier
 • Alarm og brannvarsling montert ihht forskrifter fra brannvesenet
 • Ventilasjon sjekket og godkjent innenfor normalverdier
 • Skan kontroll (tidligere Veritas) gjennomførte en kontroll av uteområdet høsten 2015, med godkjent resultat

 Årlig gjennomgang HMS 2016:

 • Daglig leder har tatt ansvar for sjekk av uteområdet.
 • Daglig leder sjekker ukentlig romtemperaturen oppe og nede på avdelingene, på hovedrommene.
 • Beredskapsplan ble skrevet høst 2015. Denne er nå implementert blant alle faste ansatte. Alle faste ansatte har kvittert på at den er lest
 • Førstehjelpskurs gjennomført vår 2016
 • 2 av de ansatte gjennomførte sommer 2016 livredingskurs, en fra hver avdeling
 • 1 uanmeldt brannøvelse gjennomført
 • Kommet noe lenger i arbeidet med etiske retningslinjer for dokumentasjon
 • Vi har sms varsling slik at vi kan nå alle foreldre samtidig ved krisesituasjoner
 • Noen endrede rutiner for sikkerhet på utelekeplassen er utarbeidet (henviser til handlingsplan for sikkerhet).
 • Nytt brannvarslingsanlegg er montert i barnehagen av NorBrann
 • Barnehagen har nå utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing
 • Det er laget eget skadeskjema for voksne
 • Komfyrsikring montert på stekeovn oppe og grind er satt opp for å sperre av kjøkkenområdet på Hvitveisen, samt at grind er montert opp nederst i trappen.
 • Nytt vaskebyrå juni 2016
 • Datablader for ulike rengjøringsmidler finnes nå i HMS perm samt i vaskebyråets perm på personaltoalettet

 

Mål for HMS arbeidet:

Overordnet mål: Arbeidet med HMS skal være en naturlig del av vårt daglige arbeid

En helt ny HMS perm har blitt laget. Den inneholder mål for HMS arbeidet, ansvar, info om bhg, kartlegging og risikoanalyser, rutiner for ansatte, barnas arbeidsmiljø, beredskapsplan, handlingsplaner, førstehjelp, skadeskjemaer, ik for elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold, bedriftshelsetjeneste, avtaler, avvikshåndtering og datablader. Barnehagen har også en egen brannperm som bla.inneholder dokumentasjon, kontroller og risikoanalyser.

 

Årlig gjennomgang HMS 2017:

Nye HMS tiltak:
– Noen endrede rutiner på trafikksikkerhet, da vi i 2017 ble en «Trafikksikker bhg» (finnes i Beredskapsplan og årsplan).
– Det er et laget et vedlegg til tiltakskort 13 i Beredskapsplanen; mistanke om vold og seksuelle overgrep i hjemmet som heter «Trusler om vold i samtaler med foreldre».
– Ny grovgarderobe er bygget, slik at vi nå skiller på ren og skitten sone i garderoben.
– Ledelsen har kommet noe lenger i arbeidet med etiske retningslinjer i bhg
– Nye rutiner for vask av leker (må revideres)
– Nytt ventilasjonsanlegg er montert i ventilasjonsrommet. Vi har nå to aggregat, der det nye betjener luften oppe. Luftverdiene er nå innenfor anbefalte verdier i hele barnehagen og er godkjent av kommunen.
– Power clean har gjort en rens på gammelt ventilasjonsanlegg.
– Personalet har nå egen inngang og egen garderobe
– Styrers kontor er nå også personal/pauserom
– Tidligvakt sjekker at branntavlen er i riktig modus når de kommer på morgenen.

Mål for HMS arbeidet:
Overordnet mål: Arbeidet med HMS skal være en naturlig del av vårt daglige arbeid
Nå har HMS rutinene kommet godt under huden på de faste ansatte, og vi har gode rutiner på daglig sjekk av nødutgang, temperatur i kjøleskap og fryser og el-sjekk. Div. HMS rutiner som vasking av kjøleskap, vask av søppelbøtter etc. fungerer bra. Instruksen til stellebordet må gjennomgås. Vi må fortsatt jobbe med å merke mat som er åpnet med dato og bruke forkle på kjøkkenet. Vi er gode på å telle barna ute, men en avdeling må bli flinkere til å skriftliggjøre det. Våre tur-rutiner er veldig gode! Vi har blitt bedre på å skrive avvik. Risikoanalyser må sees på i 2018.

Mål for personalet: Bhg skal fremme et godt arbeidsmiljø samt forebygge sykdom og skade.
Barnehagen har i sin HMS perm et eget kapittel om personal. Jeg vil spesifisere noen kontrete tiltak som er gjort i 2017 i forhold til personalet:

-Kick-off er gjennomført, laget eget skriv om hva som skal prege personalsamarbeidet, alle ansatte har hatt triveselssamtaler med daglig leder, noen har hatt medarbeidersamtaler, oppgradering av ventilasjonsanlegg, skaffet noen ergonomiske stoler, hatt personalundersøkelse- der resultatene sier at de ansatte trives veldig godt på jobb, og ansatte tilbys massasje på arbeidsplassen ca. 1 gang i måneden av fysioterapeut.

Jeg henviser også til bhg`s beredskapsplan og bhg`s handlingsplaner.

Mål for barna: Barnehagens skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.
Barnehagen har i sin HMS perm et eget kapittel om barnas arbeidsmiljø.
Jeg vil spesifisere noen konkrete tiltak som er gjort i 2017 i forhold til barnas arbeidsmiljø:
– nytt ventilasjonsanlegg
-ny garderobeløsning, der vi skiller mellom grov og fingarderobe
– foreldremøte med tema «Barns psykiske helse» høst 2017
-mye faglig fokus på plandager og persmøter; ICDP, Circle og security, Rammeplan, refleksjoner rundt voksenrollen, fokus på «barn i risiko».
– sosial kompetanse var ett satsingsområde for bhg i 2017, og dette var et ledd i vårt arbeid med å nå dette målet.
-nye rutiner for trafikksikkerhet
-reviderte tilvenningsrutiner for nye barn
– gode planer for overgang mellom avdelinger
-vi var med på «luse-kampanje» i regi av Bærum kommune vår og høst 2017.
– fokus på god håndhygiene
– matteleie ved begge innganger, byttes hver 14. dag

(Fullstendig gjennomgang finnes i barnehagens HMS perm).

Årlig gjennomgang HMS 2018

Nye HMS tiltak:
– Innført Tuberkulose- kontroll for alle ansatte
– Laget nye personvernrutiner og etiske retningslinjer, etter at ny lov som trådte i kraft 01.08.18, for personal, barn og foreldre. Henviser til disse i eget dokument.
– Nytt bad/stellerom stod ferdig juni 2018. Oppgraderinger er også gjort på «grovtoalett»; ny vask, speil og toalett.
– Sjekke sovende barn; sjekke temp, pusting, alle sover greit- hvert 15 minutt. Krysseliste. Vi sjekket jevnlig før, men det er nå satt i skriftlig system.

Mål for HMS arbeidet:
Overordnet mål: Arbeidet med HMS skal være en naturlig del av vårt daglige arbeid
Det er litt varierende hvor godt daglige HMS instrukser følges opp, kanskje særlig skifteliggjøringen. Sjekk av nødutgang og temperatur i kjøleskap og fryser er vi flinke til å følge opp. El-sjekk gjøres stort sett, men man glemmer å signere. De HMS rutinene som ikke er daglige (ukentlig, jevnlig, månedlige), følges generelt ganske bra, men skifteliggjøring kan mangle også her. Vasking av leker og tepper gjøres for hyppig og skal revideres. Lekene går i stykker. Når det gjelder merking av mat som er åpnet, synes personalet de har så god kontroll på maten og at det spises så fort opp at man ikke behøver å merke.
Telling av barn ute fungerer bra, men det er Blåveisen som har mest behov for å skrifteliggjøre det pga. antall barn. Turrutinene våre fungerer veldig bra. Risikoanalyser må sees på i 2019.

Mål for personalet: Bhg skal fremme et godt arbeidsmiljø samt ha fokus på ergonomi.I august dro hele personalgruppen på teambuildingstur til Norefjell. Der hadde vi faglig fokus med åpning av styreformann Immelie hadde laget en video med hyggelige ord til de ansatte. Videre var fokuset satsningsområdene våre samt personalsamarbeid. Det å skape samhold og lagånd var også i fokus. Vi hadde klatrekonkurranse. Turen var vellykket
I 2018 hadde vi også sommerfest og julebord for å gjøre noe sosialt sammen utenom jobben.1 medarbeidersamtale ble avholdt for noen av de ansatte, og i november hadde alle ansatte en trivselssamtale med daglig leder. Generelt kom det frem at de ansatte trives godt på jobb. Daglig leder hadde medarbeidersamtale høst 2018. Henviser til fullstendig gjennomgang i HMS perm og til barnehagens beredskapsplan og barnehagens handlingsplaner.
Når det gjelder fokus på ergonomi, har vi kjøpt inn noen gode stoler til personalet, som er på hjul og kan justeres opp og ned. Vi har også kjøpt hev og senk stellebord.

Mål for barna: Barnehagens skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.
Barnehagen har i sin HMS perm et eget kapittel om barnas arbeidsmiljø.
Jeg vil spesifisere noen konkrete tiltak som er gjort i 2018 i forhold til barnas arbeidsmiljø:
– nytt bad og stellerom samt oppgradering av grov toalett
– sanserom på Hvitveisen
– stor- foreldremøte med tema «hverdagslivets utfordringer»
– mye faglig fokus på plandager og personalmøter; Livsmestring og satsningsområdene våre, Rammeplan, og refleksjoner rundt voksenrollen.
– observasjoner satt i system for å måle kvalitet på relasjoner ble så vidt påbegynt før jul og fortsetter i 2019. Vi gjennomfører dette hvert kvartal.

Barneintervjuer ble gjennomført høst 2018. Her kommer en liten oppsummering fra disse:
– Alle barna svarer at de har det bra i bhg
– Alle svarer at de har venner i bhg, alt fra ett til mange barn nevnes
– Noen barn opplever at de ikke får være med i leken når de spør
– Noen barn ønsker at de voksne skal være mer med på leken
– Barna sier at de får trøst av de voksne når de er lei seg og at de voksne er hjelpsomme og lytter til dem.
– Noen barn sier at de opplever at de blir ertet i bhg
– Alle barna sier at de har en eller flere voksen i bhg som de er glad i/har i hjertet sitt
Svarene tar vi med oss videre og skal sette fokus på forebygging av erting og ekskludering.
– noe revidering av tilvenningsrutiner for nye barn og gode planer for overgang mellom avdelinger
-vi var med på «luse-kampanje» i regi av Bærum kommune vår og høst 2018.
– fokus på god håndhygiene, særlig i perioder med sykdom
-nedvasking av avdeling ved utbrudd av omgangssyke, fått desinfeksjonsspray til å bruke på utsatte områder

(Fullstendig gjennomgang finnes i barnehagens HMS perm)

Årlig gjennomgang 2019 og fremover

Vi har nå gått over til digitalt HMS system, Pbl Mentor HMS. Våre revisjoner, rutiner, sjekklister og beredskapsplaner ligger når der.