Tett på

Blåveiskroken skal fra januar 2022 være med på kommunens storsatsning for å heve kvaliteten i Bærumsbarnehagene. Denne satsningen kalles «Tett på»- kvalitet i Bærumsbarnehagen».

«TETT PÅ» er er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og kvalitet i barnehagene i Bærum kommune.

Gjennom «TETT PÅ» ønsker vi å etablere et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Målet er at de ansatte skal
bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for alle barn, og vil legge
et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på.

I TETT PÅ skal CLASS (CLassroom Assesment Scoring System) brukes som observasjonsverktøy for å måle
og forbedre kvaliteten i bærumsbarnehagen. Følgende områder, og kvaliteten på disse, blir det fokusert på: emosjonell støtte, organisering av avdeling og støtte til læring og utvikling

For å bruke CLASS som observasjonsverktøy, må man være sertifisert til dette. To av våre ansatte har derfor høsten 2021 deltatt i denne sertifiseringen og er nå kvalifiserte til å utføre observasjoner. En av de ansatte skal ta sertifiseringen til våren.

Les mer om satsningen her:

beskrivelse-av-tett-pa---kvalitet--i-barumsbarnehagen-per-september-2021