Handlingsplan mot mobbing

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Denne PLANEN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ i Blåveiskroken.

– Handlingsplan mot mobbing i et verktøy for barnehagen i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot våre barnehagebarn.

Planen viser hvordan vi arbeider med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de ansatte styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner barnehagen har i arbeidet med forebygging av mobbing.

I Bærum kommune har vi et tverrfaglig samarbeid. I enkelte saker kan det være naturlig å ta kontakt med helsestasjon, PPT, barnevern eller skole.

Barnehageloven stiller klare forventninger til barnehagens forpliktelser for å skape et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø for barn. 01.01.21 kom det endringer i barnehageloven som krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna trives. Regjeringen innførte også en aktivitetsplikt. Den innebærer at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan barna har det. Barnehagen får også et ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Det samme gjelder når barnet, eller foreldrene, sier at det ikke har det bra.

Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø – Kopi