Barnas medvirkning i Blåveiskroken

Fra årsplanen:

Vi i Blåveiskroken ønsker å fokusere på barns medvirkning for at barna skal oppleve å ha innflytelse på egen hverdag og føle seg betydningsfulle. Vi er opptatt av å se intensjonen som ligger bak barna sin adferd, barna sitt kroppsspråk og barna sine verbale uttrykk. Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser, sosiale ferdigheter, utvikle god selvfølelse og lære at deres mening også er av betydning.

Hvordan jobbe med barns medvirkning i Blåveiskroken:

 • Bruke anerkjennende kommunikasjon
 • Snakke med barna
 • Ha voksne som jobber for å se hvert enkelt barn og dets behov
 • Være vare for barnas følelsesliv
 • Kunne forandre planer i forhold til barns spontanitet
 • Gi mye tid og rom for barns lek
 • Selvstendighetstrening
 • Observere og være lydhøre for barnas non- verbale kommunikasjon.
 • Være lydhøre for barnas ideer, forslag og løsninger.

Hva betyr medvirkning for oss i Blåveiskroken:

 • at barnet er synlig for deg
 • at du ser og hører barnet. Barnet får komme med sine synspunkt, og får tilbakemeldinger på dem.
 • at du tar deg tid til å lytte til barna, prøve å forstå deres måte å tenke på og ikke minst ha respekt for barnas innspill.
 • at vi skal ta oss tid til gode samtaler med barna, enkeltvis . (Forskning viser at barnehagepersonell i for liten grad samtaler med barna i hverdagen).
 • at vi  anerkjenner barnet og har respekt for det enkelte barn.
 • at vi en åpen innstilling, slik at en ser muligheter og ikke begrensninger.

 

På hvilken måte opplever barna medvirkning i Blåveiskroken (i tillegg til punktene over)?

 • «Veien videre»: at vi tar med oss barnas forslag/interesser og jobber videre med de, selv om det innebærer at vi må vike fra «vårt opplegg».
 • Bevissthet om å ikke avbryte barna i leken
 • Forberede barna på hva som skal skje

 

Hvordan kan barna medvirke mer i sin hverdag?

 • Se/høre hva de er interessert i
 • Ta barnas initiativ og være spontane
 • Gjennomføre  barne-intervju (februar 2016)
 • Barna kan vurdere de ulike aktivitetene
 • At barna kan velge hvor vi skal gå på tur
 • Barna kan lede samlingsstunder

 

Hva kan vi gjøre for å synliggjøre hvordan vi jobber med barns medvirkning bedre?

 • Dokumentasjon; vise prosessen og skrive ned barnas undringer og spørsmål
 • Forklare og definere tydeligere  hva medvirkning er for foreldrene (slik denne artikkelen gjør)
 • Når foreldre når de har fått mer kunnskap om hva medvirkning er, vil de kunne knytte det barna forteller fra bhg hjemme opp mot denne kunnskapen
 • Bruke periodeplaner til å synliggjøre hvordan vi har jobbet med det medvirkning i perioden som har gått
 • Snakke med barna hva medvirkning er