Barns medvirkning:

Vi i Blåveiskroken ønsker å fokusere på barns medvirkning for at barna skal oppleve å ha innflytelse på egen hverdag og føle seg betydningsfulle. Vi er opptatt av å se intensjonen som ligger bak barna sin adferd, barna sitt kroppsspråk og barna sine verbale uttrykk. Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser, sosiale ferdigheter, utvikle god selvfølelse og lære at deres mening også er av betydning.

Hvordan jobbe med barns medvirkning i Blåveiskroken:

 • Bruke anerkjennende kommunikasjon
 • Snakke med barna
 • Ha voksne som jobber for å se hvert enkelt barn og dets behov
 • Være vare for barnas følelsesliv
 • Kunne forandre planer i forhold til barns spontanitet
 • Gi mye tid og rom for barns lek
 • Selvstendighetstrening
 • Observere og være lydhøre for barnas non- verbale kommunikasjon.
 • Være lydhøre for barnas ideer, forslag og løsninger.

Hva betyr medvirkning for oss i Blåveiskroken: 

 • at barnet er synlig for deg 
 • at du ser og hører barnetBarnet får komme med sine synspunkt, og får tilbakemeldinger på dem
 • at du tar deg tid til å lytte til barna, prøve å forstå deres måte å tenke på og ikke minst ha respekt for barnas innspill
 • at vi skal ta oss tid til gode samtaler med barna, enkeltvis . (Forskning viser at barnehagepersonell i for liten grad samtaler med barna i hverdagen)
 • at vi  anerkjenner barnet og har respekt for det enkelte barn
 • at vi en åpen innstilling, slik at en ser muligheter og ikke begrensninger

På hvilken måte opplever barna medvirkning i Blåveiskroken (i tillegg til punktene over)? 

 • «Veien videre»: at vi tar med oss barnas forslag/interesser og jobber videre med de, selv om det innebærer at vi må vike fra «vårt opplegg»
 • Bevissthet om å ikke avbryte barna i leken
 • Forberede barna på hva som skal skje

Hvordan kan barna medvirke mer i sin hverdag?

 • Se/høre hva de er interessert i
 • Ta barnas initiativ og være spontane
 • Gjennomføre  barne-intervju
 • Barna kan vurdere de ulike aktivitetene
 • At barna kan velge hvor vi skal gå på tur
 • Barna kan lede samlingsstunder

Hva kan vi gjøre for å synliggjøre hvordan vi jobber med barns medvirkning bedre?

 • Dokumentasjon; vise prosessen og skrive ned barnas undringer og spørsmål
 • Forklare og definere tydeligere hva medvirkning er for foreldrene (slik denne artikkelen gjør)
 • Når foreldre når de har fått mer kunnskap om hva medvirkning er, vil de kunne knytte det barna forteller fra bhg hjemme opp mot denne kunnskapen
 • Bruke periodeplaner til å synliggjøre hvordan vi har jobbet med det medvirkning i perioden som har gått
 • Snakke med barna hva medvirkning er

Les mer om barnas medvirkning her

Omsorg

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet i Blåveiskroken. Dette krever av oss at vi er et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. Omsorg er en viktig forutsetning for barns lek og utvikling. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og til andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.

 Hva preger en omsorgsfull relasjon i Blåveiskroken:

 • lydhørhet og innlevelse
 • barna møtes med respekt og likeverd
 • trøst
 • anerkjennende kommunikasjon
 • se hvert enkelt barn og dets behov
 • forutsigbarhet
 • gi barna varierte utfordringer og erfaringer
 • legge til rette for et godt læringsmiljø
 • voksne som viser evne og vilje til samspill
 • voksne som forteller barna hva vi vil at de skal gjøre, fremfor hva de ikke skal gjøre i grensesettende situasjoner.
 • sette fokus på positiv oppmerksomhet; ”så fint at du delte fargeblyanter med..» . Vi er bevisst på mengden bruk av ordet flink (et prestasjonsbetinget ord).
 • voksne som gå bort og snakker med barnet i grensesettende situasjoner; vi roper ikke ut så barnet får et publikum for noe som er utfordrende for barnet.
 • personlige grenser; barna er mer tilbøyelig til å respektere dine grenser hvis du gjør de personlige. De respekterer i større grad deg som person enn generelle regler. Si «jeg vil ikke at du gjør det» i stedet for «det er ikke lov å gjøre sånn».

Les mer om vår pedagogikk her